header

Werkwijze

We werken graag met korte lijnen naar de direct betrokkenen en proberen te werken aan een goed, creatief en betaalbaar onderzoekproces, waarbij de dialoog centraal staat, afspraken worden nagekomen en vooruitgang wordt geboekt.

Voorbereiding
Centraal in de voorbereiding staat het inventariseren van de informatiebehoefte. We proberen de onderzoeksvraag in te bedden in het proces van verleden, heden en toekomst en een beeld te krijgen van de mensen en instanties die bij het thema betrokken zijn. Wat is ieders perspectief, welke richting wil men op en welke informatie is daarvoor nodig en kan dit proces rekenen op draagvlak.
Het breder trekken van een probleemstelling en creëren van draagvlak kan vervolgens ook gebruikt worden tijdens het veldwerk. Hoe eerlijker en begrijpelijker de vraagstelling, hoe beter en gerichter de antwoorden en de bereidheid tot meedenken.

Ontwikkelen vragenlijst
De vragenlijst wordt in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld. Natuurlijk kan de opdrachtgever ook een conceptvragenlijst aanleveren. Een goede vragenlijst is volgens ons een vragenlijst waarin zowel de opdrachtgever als de respondent zich kan herkennen. Een combinatie van “wat wil de opdrachtgever graag weten” en “waarover wil de respondent graag vertellen”. Wij werken daarom ook altijd graag met een combinatie van  gesloten en open vragen. Voor de rapportage worden deze door ons gecodeerd of gepresenteerd in overzichtelijke categorieën.

Veldwerk
Het veldwerk wordt in eigen beheer en/of samen met collega-bureaus uitgevoerd. Hierdoor kunnen we snel en flexibel werken en de kwaliteit van het veldwerk bewaken. Ervaringen en tussenresultaten kunnen snel worden teruggekoppeld en eventuele vragen kunnen tijdens het proces nog worden opgelost of bijgestuurd. Daarnaast kunnen we hierdoor ook verschillende onderzoeksmethoden makkelijk combineren waardoor rekening kan worden gehouden met de individuele voorkeur van de respondent (bijvoorbeeld combinatie telefonisch en online).

Analyse en rapportage
Uitgangspunt bij onze analyses en rapportages is dat opdrachtgevers gericht met de resultaten aan de slag kunnen gaan. Hierbij zijn verschillende rapportagevormen mogelijk zoals een tekstrapport, powerpointpresentatie of tabellenrapportage. Indien gewenst kunnen we ook alleen een databestand opleveren. Op onze website kunt u verschillende voorbeeldrapportages vinden.