header-wijkparticipatie

Visie wijkparticipatie

Ofschoon er vele verschillende definities en alternatieve termen van wijkparticipatie in omloop zijn, wordt wijkparticipatie als grootste gemene deler gedefinieerd als de formele en informele deelname van wijkbewoners, wijkondernemers, wijkorganisaties en andere wijkbetrokkenen aan activiteiten in de wijk. Formele betrokkenheid betreft veelal het besluitvormingsproces. Dit besluitvormingsproces is van oudsher meestal 'top-down'-geregeld. Informele betrokkenheid betreft eigenlijk alle betrokkenheid in een wijk die van invloed is op de wijk. Vanuit de definitie blijkt al dat deze betrokkenheid vaak als 'bottom-up' gekenschetst kan worden.

Het doel van wijkparticipatie is om er voor te zorgen dat wijkaangelegenheden meer en meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden gezien. Wijkparticipatie gedijt het best bij vertrouwen, gelijkwaardigheid, samenwerking en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden. Vrij vertaald geeft onderstaande schema een beeld van een gemiddelde wijk met haar betrokkenen, wijkinstanties en thema’s.
     Schema_wijkparticipatie
Onderzoek kan een fundament bieden om, binnen de structuur van 'nieuwe tijden' wijkparticipatie te ondersteunen en voeding te geven aan de aanspreekpunten, contactpersonen en beleidsbepalers.