header-senioren

Visie en werkwijze

Door goed te luisteren naar meningen en beleving van individuele ouderen denken we bijdragen op maat te leveren aan instanties die het ouderenbeleid maken en uitvoeren. Door al in de voorbereiding meerdere betrokkenen te laten meedenken, proberen we draagvlak te creëren voor het gebruik van de resultaten.

'Ouderen' als thema verondersteld dat we spreken over een homogene groep. Maar de groep is vrijwel net zo heterogeen als de Nederlanders in het algemeen. Het is belangrijk om voorafgaand aan het onderzoek dit te onderkennen en onderzoeksmethode, aanpak en vraagstelling hierop af te stemmen.

Met de doelgroep ouderen wordt over het algemeen de groep 55-plussers bedoeld. De 'jongere ouderen' staan vaak nog midden in het actieve leven: ze zijn vaak nog aan het werk en soms nog bezig met de opvoeding van hun kinderen. 'Oudere ouderen' daarentegen hebben relatief vaker problemen met hun gezondheid, zelfstandig wonen en zijn vaker afhankelijk van zorg. Wel zijn 'jongere ouderen' de groep die over tien jaar mogelijk wel behoefte heeft aan zorg en andere woonwensen heeft. Voor vragen over bijvoorbeeld mogelijk toekomstig gebruik van voorzieningen zijn zij de aangewezen groep.

We trachten het onderzoek op verschillende manieren te belichten, waardoor zowel bestuur, beleidsmakers als de individuele ouderen zich er in kunnen herkennen. Een onderzoek is bij ons altijd een combinatie van vragen en luisteren, kengetallen en beleving, kansen en bedreigingen.

Resultaten kunnen een bijdrage leveren aan voorbereiding, tevredenheidsmeting of evaluatie. Gaat het om monitoring, dan is het periodiek meten van een aantal kengetallen en het bepalen van de stand van zaken voldoende. Bij de inventariseringsfase van nieuw beleid, gaat het meer om creativiteit, zoeken naar de beste aanpak. Hier zijn open vragen van wezenlijk belang. Bij evaluatie van bestaand beleid is de combinatie van kengetallen (gebruik, bekendheid, beoordeling) met toelichting geschikt. 

Specifiek voor ouderenonderzoek geldt dat voor veel onderwerpen kan worden aangesloten bij al bestaande standaarden. Denk aan: bewegingsnorm ouderen, ADL-indicator, BMI, ervaren eigen gezondheid, definities van vrijwilliger en mantelzorg.