header

Rapportages

WBK heeft bijna 25 jaar ervaring in onderzoek. Enkele voorbeelden van onderzoek en rapportages van WBK zijn:

Haags Ouderenplatform Een panel van ouderen van 55 jaar en ouder uit Den Haag. Sinds eind 2011 geven zij enkele malen per jaar hun mening over wonen, welzijn en zorg in Den Haag. De rapportages staan op de  <website van de gemeente Den Haag> en op de website van de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC).

Klanttevredenheidsonderzoek winkelgebieden Om ondernemers te stimuleren zich in te zetten voor de veiligheid en leefbaarheid van hun winkelgebied is het Keurmerk Veilig Ondernemen ingevoerd. Om tot een inventarisatie van de leefbaarheid en veiligheidsproblemen die spelen te komen, is een vragenlijst samengesteld die aan de bezoekers en bewoners van de winkelgebieden kan worden voorgelegd. Een voorbeeld hiervan is het klanttevredenheidsonderzoek onder bezoekers van het Savornin Lohmanplein in Den Haag.

Woonvoorziening dak- en thuislozen Om de leefomstandigheden van dak- en thuislozen in Den Haag te verbeteren zijn/worden er op meerdere locaties in de gemeente nieuwe woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen gerealiseerd. Om te kijken of de komst van de woonvoorziening een effect heeft gehad in de directe omgeving is per nieuwe woonvoorziening vooraf en achteraf (na komst woonvoorziening)  een onderzoek gehouden onder buurtbewoners. Bijgaand de rapportage van de 1-meting van Daklozenopvang Vinckensteynstraat.

KTO Kinderopvang Periodieke meting tevredenheid ouders met de kinderopvang van hun kind.