header-wijkparticipatie

Onderzoeksmogelijkheden

Onderzoeksmogelijkheden en de keuze van een onderzoeksopzet hangen sterk samen met het type vraagstuk, het gezamenlijk belang en de mogelijkheid hiervoor financiën vrij te maken. Er wordt gezocht naar een combinatie van standaardisatie/vergelijkbaarheid met een hoge mate van flexibiliteit waardoor alle partijen zich herkend voelen. Afhankelijk van het vraagstuk kunnen telefonische gesprekken, internet of schriftelijk onderzoek, passantenenquêtes of burger-bijeenkomsten de beste resultaten geven. Verder maken we onderscheid in Quick scans en meer gerichtere onderzoeken.

 
Quick scans
In beleidsvoorbereiding is er vaak behoefte aan richtinggevende creatieve ideeën en gedachten om een thema van alle mogelijke kanten te kunnen bezien. Door thema’s laagdrempelig voor te leggen aan verschillende burgers wordt de mogelijkheid voor inspirerende gesprekken geboden. Als wordt aangegeven dat het proces zich in een oriënterende fase bevindt en er behoefte is aan open gedachten, willen de meeste wijkbewoners graag enkele minuten meedenken over een beleidsonderwerp in hun wijk.

Zulke quick scans worden veelal gehouden onder een kleine steekproef van bijvoorbeeld 100 tot 150 inwoners. De onderzoeken worden binnen enkele dagen afgerond en gerapporteerd. De kosten liggen veelal tussen de €700,- en €1000,- (excl. BTW) en de rapportage bestaat gemiddeld genomen uit vier tot zes pagina's, die gekenmerkt worden door een groot aantal genoemde ideeën en gedachten.

 
Gerichter thema-onderzoek
Binnen een wijk spelen vele thema’s. Denk aan veiligheid, onderwijs, zorg, verkeer en vervoer, sport en recreatie, cultuur in de wijk, winkels, verenigingen, wijkcentra, informatievoorziening, etc. In de afgelopen jaren hebben we over meer dan 200 thema’s kennis en ervaring opgedaan. Informatie hierover is opvraagbaar.

Voor alle thema-onderzoeken geldt dat door een goede voorbereiding, maatwerk, het op de hoogte houden en mee laten denken van betrokkenen de kans op toekomstig draagvlak en ondersteuning van een langere termijn visie wordt versterkt.

Graag helpen we vrijblijvend een onderzoeksplan te maken. Ervaring leert dat door goed overleg, een duidelijke doelstelling en een slimme aanpak gericht thema-onderzoek onder een voldoende grote steekproef binnen begrotingen van €1250,- tot €2500,- (excl. BTW) haalbaar zijn.