header-senioren

Onderzoek

In elk onderzoek streven we een balans te vinden tussen wat beleidsmakers willen weten en wat een individuele ouderen/respondenten willen vertellen. Doel bij iedere onderzoek is alle partijen tot hun recht te laten komen. Onderstaand onderscheiden we ruwweg drie soorten onderzoek: 

Eenmalig of trendmatig onderzoek op thema’s
Bij dit soort onderzoek gaat het om het vinden van informatie over een of meerdere actuele thema’s. Hoe denken de verschillende partijen over een onderwerp, wat is de mening van de individuele oudere. Onderwerpen kunnen in principe door iedereen aangedragen worden. Meestal zijn dit partijen die medeverantwoordelijk zijn voor ouderenonderzoek, zoals gemeente, ouderenorganisaties, gezondheidszorginstellingen, GGD,  woningbouwverenigingen, welzijnsvoorzieningen, etc.
Mogelijke onderwerpen voor een ouderenonderzoek zijn:
-    Gezondheid
-    Bewegen
-    Belemmeringen activiteiten binnen-
      en buitenshuis
-    Wonen
-    Openbaar vervoer
-    Sociale contacten
-    Gevoel van veiligheid
-    Informatiepunt Ouderen
-    Voorzieningen
-    Vrijwilligerswerk
-    Mantelzorg
-    Financiële situatie
-    Inkomensondersteuning
 

Om trends te kunnen meten of bij een onderwerp dat langere tijd actueel is, kan het onderzoek periodiek herhaald worden. Dit soort onderzoek wordt vaak via telefonische enquêtes uitgevoerd. Ouderen hebben vaak nog een vaste lijn en hun telefoonnummer is relatief minder vaak afgeschermd. Daarnaast hebben de oudere ouderen relatief meer moeite met schriftelijke vragenlijsten en zijn 70-plussers nog minder vaak online.   

Panelonderzoek
Het gevoel van gezamenlijk invulling geven aan ouderenbeleid komt het best naar voren bij panels. Bij een panel vraag je ouderen of ze voor een aantal jaren mee willen denken over onderwerpen die het ouderenbeleid versterken. Belangrijk hierbij is om de panelleden vooraf in te lichten over de plannen met het panel, de doelstellingen en op de hoogte te houden van de resultaten.

Om het belang en de bereidheid te benadrukken, kunnen de panelleden zelf aangeven op welke manier ze voor het panel benaderd willen worden: telefonisch, schriftelijk of via internet.  Zie evt ook Ouderenpanel Den Haag 2011 (samenvatting) .

Specifieke bijeenkomsten/discussies
Indien gewenst kunnen ouderen in zowel losse als panelonderzoeken uitgenodigd worden voor vervolgonderzoeken, discussieavonden of om mee te denken over specifiek thema’s.