header-stadsenquetes

Voor bestuur, beleid en uitvoering

In een Burgerenquête komen veelal verschillende onderwerpen aan bod. De informatiebehoefte per onderwerp is hierbij vaak afhankelijk van het niveau waarop de resultaten gebruikt zullen worden.

Bestuurlijk niveau: hoofdlijnen en kengetallen
Bestuurders hebben vaak behoefte aan kengetallen die inzicht geven in de ontwikkeling op hoofdlijnen. Voor verschillende beleidsterreinen zijn door ons zelf, of vanuit landelijke standaards al kengetallen ontwikkeld. Door hier bij aan te sluiten kunnen de resultaten van gemeenten met elkaar worden vergeleken. Enkele voorbeelden van al bestaande kengetallen zijn: ICT, sport, leefbaarheid wijken, cultuur, recreatie, winkelcentra, groengebieden en mobiliteit & verkeer.

Beleidsniveau: beleidsvoorbereiding, evaluatie, etc.
Beleidsmakers hebben meer behoefte aan informatie die hen kan helpen beleid te ontwikkelen en te evalueren. Bij de voorbereidingsfase van nieuw beleid gaat het vaak om creativiteit, het zoeken naar de juiste aanpak. Hier zijn open vragen van wezenlijk belang. Bij de evaluatie van bestaand beleid werken we vaak met een combinatie van kengetallen, toetsende vragen en verdiepende toelichtingen. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld: Hoe gaan we wildplassen tegen, welke verkeersknelpunten worden als gevaarlijk beschouwd, wat vindt men van het hondenbeleid en hoe kan de netheid in de eigen wijk worden verbeterd.

Uitvoerend niveau: details, tips, suggesties
Op uitvoerend niveau heeft men vooral behoefte aan details en praktische ideeën en suggesties. Dit kan door het toetsen van bestaande ideeën en het uitdagen van bewoners door het stellen van open vragen.

Doelgroepmonitor
Binnen een Burgerenquête hebben gemeenten soms behoefte aan het in kaart brengen van specifieke doelgroepen binnen een gemeente. Voorbeelden van deze doelgroepen zijn: ouders, jongeren, 65-plussers, allochtonen, vrijwilligers, sportbeoefenaars, etc.